Privacyverklaring

AVG

Bouwbureau Kees Benders (hierna BKB) is in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door BKB noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer BKB persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG. BKB gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Op het moment dat u de door ons verwerkte persoonsgegevens wilt wijzigen, inzien of wil laten verwijderen dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij BKB. Wij zullen dan binnen een redelijke termijn voldoen aan uw verzoek. BKB treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.